ජනමාධ්‍යවේදයේ (journalism) එන වාස්තවිකතාවය (objectivity)අවලංගු නොවන්නේ ඇයි?

(2020 නොවැම්බර් 25 Sri Lanka College of Journalism ශිෂ්‍යයින්ට කරන ලද ඔන් ලයින් දේශනය.) ජනමාධ්‍ය ආචාර ධර්ම ලයිස්තු කොතෙකුත් තිබේ. එහෙත් අනෙකුත් ඇතැම් වෘත්තීන් ( උදා: වෛද්‍ය, විද්‍යාඥ) වල මෙන් ආචාරධර්ම අනුව වෘත්තිය නියාමනය කරන ජන සම්මත ස්වාධීන ක්‍රමවේදයක් පැවතීම ජනමාධ්‍යවේදය සම්බන්ධයෙන් බෙහෝ විට විරලය. ඒ නිසා ජනමාධ්‍යවේදය සම්බන්ධයෙන් අඩු වශයෙන් ආයතන මට්ටමෙන් හෝ කෙරෙනContinue reading “ජනමාධ්‍යවේදයේ (journalism) එන වාස්තවිකතාවය (objectivity)අවලංගු නොවන්නේ ඇයි?”

THE HEAT IS ON – CLIMATE CHANGE AND THE MEDIA

THE HEAT IS ON – CLIMATE CHANGE AND THE MEDIA Deutsche Welle Global Media Forum 2010 On UNESCO’s behalf I was instrumental in organising the first ever International Conference on Broadcast Media and Climate Change in 2009 September at UNESCO Head Quarters in Paris. Nearly 250 broadcasting organisations participated in this event and subsequently weContinue reading “THE HEAT IS ON – CLIMATE CHANGE AND THE MEDIA”

Vision for Community Radio Development in India

W. Jayaweera, Director Communication Development, UNESCO Keynote speech made at the National consultation convened by the Government of India – 2008 Thank you for inviting me to deliver the keynote speech on UNESCO’s behalf at this important national consultation on community radio to India. “The community radio is a form of local radio which definesContinue reading “Vision for Community Radio Development in India”

Media and Development Challenges

The intervention made by me in 2008 during the Strasbourg meeting on the development challenges of African media There are multiple reasons to support the development of free, independent and pluralistic media. Media is the conduit for verified and timely information. Verified and timely information is the life blood of economic market. It facilitates trade,Continue reading “Media and Development Challenges”

The 19A Allows Private Broadcasters To Legally Skew Elections!

By Wijayananda Jayaweera – (This article was first published in the Colombo Telegraph on the 30 March 2015) The new clause 26 of the proposed constitutional amendment allows private broadcasters to ignore the Election Commission’s media guidelines if the broadcaster informs the EC in advance of its intention to support a particular a political party of its choice. TheContinue reading “The 19A Allows Private Broadcasters To Legally Skew Elections!”