21 වැනි සියවසට පාඩම් 21ක් – යුවාල් නෝආ හරාරි

21 Lessons for 21’st century by Yual Noa Harari ජූනි 7, 2019  21 වැනි සියවසට පාඩම් 21ක් – සැකෙවින් කියවමු කියැවීමේ පුරුද්ද අප අතරින් ඈත් වෙතැයි ඇතැමුන් සැක සංකා පළකරනඅතරමඅනෙක් අතට, කියැවීමට ඇති දේවල් නම්එහෙමට අඩුවක් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. පත්තර, සඟරා නම් කොපමණ ද? ග්‍රන්ථ පළකිරීමේ වැඩි වීමක් මිස අඩුවක් නම් දකින්නට නැහැ. අන්තර්ජාලයේ ආගමනයත් සමග කියැවීමට ඇති දේ සංඛ්‍යාවෙන්Continue reading “21 වැනි සියවසට පාඩම් 21ක් – යුවාල් නෝආ හරාරි”