මානව අයිතිවාසිකම් විශ්ව සාධාරණද? දාර්ශනික මතවාද විමර්ශනය – යුනෙස්කෝ සමීක්ෂණය

දාර්ශනික මතවාද විමර්ශනය – යුනෙස්කෝ සමීක්ෂණය බොහෝකොට බටහිර සම්භවයක් ඇතැයි පිළිගැනෙන ඓතිහාසික ලේඛන පාදක කොටගත් කරුණු වලින් සමන්විත යැයි සැලකිය හැකි ලියවිල්ලක් කොතෙක් දුරට මානව හිමිකම් පිළීබඳ විශ්ව සාධාරණ ප්‍ර‍කාශනයක් ලෙස ගිණිය හැකිද? යන කුකුස එකළ ​ද ඇතැමුන් තුල ඇතිවිය. එහෙත් මේ කුකුස නිරාකරණය කරමින් කමිටු සාමාජිකයන් දිරිගන්වන සුළු පිළිතුරු සැපයීමට යුනෙස්කෝ ආයතනය මගින් දියත්Continue reading “මානව අයිතිවාසිකම් විශ්ව සාධාරණද? දාර්ශනික මතවාද විමර්ශනය – යුනෙස්කෝ සමීක්ෂණය”

අයිතීන් පාදක සංවර්ධන මොඩලයක් කරා

  කලක් කොෆී ආනන් යටතේ අයිතීන් පාදක සංවර්ධනයක් කරා යන සංකල්පය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විශේෂඥයන් අතර ප්‍රවර්ධනය වෙමින් තිබ්ණ් නමුත් බලගතු සාමාජික රටවල් මෙන්ම අයිතිවාසික්ම නුරුස්සන දේශපාලන නායකත්ව වලින් යුත් රටවල් ද එම අදහස ලත් තැනම ලොප් කර දැමීය. එම සාක්ච්ඡාව නැවත ඉස්මතු කිරීමට කාලය පැමිණ තිබේ. අයිතීන් පාදක සංවර්ධනයක් කරා – Towards Rights basedContinue reading “අයිතීන් පාදක සංවර්ධන මොඩලයක් කරා”