උසස් අධ්‍යාපනයේ ගැට‍ළු හඳුනා ගැනීම හා සුදුසු විසඳුම් නිරවුල් කර ගැනීම – සාකච්ඡා සටහනක්

ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල වල කලා විෂයයන් හදාරන ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව තුළ සිය අනාගතය සම්බන්ධයෙන් පවතින්නේ දැඩි අවිනිශ්චිත භාවයකි. මේ අවිනිශ්චිත භාවයට හේතු නිසි ලෙස විශ්ලේශණයට ලක් කිරීම පිණිස උචිත සමීක්ෂණයක් තවමත් පවත්වා නැත. එහෙත් උසස් අධ්‍යාපනයේ අනාගතය පිළිබඳ නිසි ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට වැදගත් විය හැකි තොරතුරු කලා විෂය හදාරන ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව සම්බන්ධයෙන් ඇති ඇතැම් උපාඛ්‍යාන සාක්ෂිවලින්Continue reading “උසස් අධ්‍යාපනයේ ගැට‍ළු හඳුනා ගැනීම හා සුදුසු විසඳුම් නිරවුල් කර ගැනීම – සාකච්ඡා සටහනක්”